วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อาบูจา : เมืองหลวงใหม่ของไนจีเรีย
อาบูจา : เมืองหลวงใหม่ของไนจีเรีย

กรุงอาบูจาได้รับการสถปนาเป็นเมืองหลวงใหม่ของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียตามกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976 โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวนอกจากสถาปนาอาบูจาเป็นเขตนครหลวงสหพันธ์หรือ Federal Capital Territory (FCT) แล้ว ยังได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาเมืองหลวงสหพันธ์ (Federal Capital Development Authority : FCDA) เพื่อเป็นน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาเมืองหลวงแห่งใหม่อีกด้วย ผู้บริหาร FCT เป็นรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี

ต่อมาเมื่อปี 1979 ทางการไนจีเรียได้จัดแผนงานหลักในการพัฒนากรุงอาบูจาเป็น 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประกอบด้วยเขตศูนยกลางธุรกิจ เขตสำนักงานสามสถาบันหลัก (ทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และศาลสูงสุด) และเขตพำนักอาศัย/และย่านการค้า (เขตไมตามา วูเซ การ์ดี และอะโซโกโร) ระยะที่ 2 ประกอบด้วยเขต 5 เขต ได้แก่ เขตคาโด คุรุมิ กุดุ อุทาโค และจาบิ ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 4 เขต ได้แก่ เขตมาบูชิ คาตัมเป อูเย และกวาริมปา ส่วนระยะที่ 4 ประกบด้วย 5 เขต ได้แก่ เขตกวากวาลาดา คุบวา อนันยา คารุ และจุกโงยิ ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ชานเมือง

ปัจจุบันนอกจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงไนจีเรียแล้ว กรุงอาบูจายังเป็นที่ตั้งของสำนักงานประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West Africa States : ECOWAS และสำนักงานภูมิภาคขององค์การ OPEC อีกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น